POSTĘPOWANIE

V GUp 63/20 KARAWELA Sp. z o.o. (Warszawa) Sąd Rejonowy w Toruniu

Syndyk masy upadłości KARAWELA sp. z o.o. w Warszawie w upadłości ogłasza pisemny konkurs ofert oraz nabór ofert częściowych na sprzedaż terenu inwestycyjnegokompleksu nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 15,2064 ha położonych w Toruniu przy drodze krajowej nr 80 – ul. Szosa Bydgoska, Szosa Bydgoska nr 94, 96, 96A, 98, 98A, 104 i ul. Pera Jonsona (teren pomiędzy Motoareną a Castoramą), w skład których wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntów zapisanych w księgach wieczystych nr TO1T/00052079/3, TO1T/00106712/7 (udział wynoszący 47/100), TO1T/00107987/2 (udział wynoszący 80/100), TO1T/00110995/5, TO1T/00110996/2 i TO1T/00112502/7. Teren tworzy kilka związanych ze sobą kompleksów użytkowych z dostępem do drogi krajowej nr 80 (Szosa Bydgoska) wraz wewnętrznym układem komunikacyjnym. Zgodnie z MPZP działki są przeznaczone na cele komercyjne (obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, infrastruktury torowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

Łączna cena minimalna kompleksu wszystkich nieruchomości wynosi 27.756.791,84 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden zł 84/100) netto i zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Ceny minimalne poszczególnych nieruchomości składających się na ww. kompleks wraz z warunkami konkursu ofert i naboru ofert częściowych określone są w Regulaminie konkursu ofert i naboru ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać cenę łączną netto kompleksu nieruchomości wymienionych powyżej oraz ceny cząstkowe netto poszczególnych nieruchomości Do oferty składanej przez przedsiębiorców powinny być dołączone odpisy z KRS lub CEiDG oraz pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika, a w przypadku spółek także wymagane przez KSH zgody ich spółek na nabycie przedmiotu przetargu.

Oferty należy składać do dnia 19 marca 2024 r. do godz.15.00 w biurze syndyka – Kancelaria LEXIMA ul. PCK 30 – 32 lok. 2 w Toruniu.

Najpóźniej w tym samym dniu należy wpłacić wadium w wysokości 10%  ceny minimalnej netto nieruchomości objętych składaną ofertą.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu 20 marca 2024 r. o godz. 12.00.

Z oszacowaniem przedmiotu przetargu, regulaminem przetargu oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 572 971 912), w  biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godz. 9. 00 do 16.00.

Regulamin konkursu ofert i naboru ofert częściowych, wyciąg z wyceny oraz film z lotu ptaka poniżej:

Regulamin Konkursu Ofert

Dane z wyceny

Ogłoszenie Konkurs Ofert

Karawela.Film

PROWADZĄCY