Wakacje dziś się skończyły, ale latem wydarzyła się ciekawa rzecz dotycząca terminów przedawnienia roszczeń z tytułu nieopłaconego czesnego.

Dotychczas kwestia była niejednoznaczna – orzecznictwo wahało się pomiędzy terminami od 2 do 10 lat stwarzając niepewną sytuację prawną. Nałożyła się na to ofensywa firm windykacyjnych w rodzaju KGPN, które naturalnie usiłowały  przekonać sądy o obowiązywaniu 10-letniego terminu przedawnienia.

Toruński Sąd Okręgowy stał wciąż twardo na stanowisku, że do umów o kształcenie stosuje się 2-letni termin przedawnienia wskazany w art. 751 pkt. 2 kodeksu cywilnego. W ostatniej fazie boju firmy windykacyjne pisały sążniste pisma procesowe na gęsto zapisane 20-stron (w sprawach 0 wartości przedmiotu sporu rzędu ok. 1000 złotych), które pewien znany i lubiany toruński sędzia porównał do „strzelania z F-16 do psa sąsiada”. Merytoryczny poziom tych argumentacji budził respekt judykatury, nawet gdy się z nimi nie zgadzała. Łabędzią pieśnią owego nurtu stały się zadanie na przestrzeni tego roku pytania prawne do Sądu Najwyższego, które niestety stały się bezprzedmiotowe z powodu podpisanej przez Prezydenta nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, z którą można zapoznać się w tej chwili na stronach sejmu.

Do ustawy dodano art. 160a dodatkowo regulujący zaniedbaną w judykaturze umowę:

Art. 160a. 1 look at here now. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 5, oraz opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1–6, a także wysokość tych opłat określa umowa między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.

3. Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów; student nie jest obowiązany do uiszczania opłat innych niż określone w umowie.

4. Opłaty określone w umowie uczelnia może pobierać nie wcześniej niż po jej zawarciu.

5. Wzór umowy określa senat uczelni publicznej, a w przypadku uczelni niepublicznej – organ wskazany w statucie.

6. Uczelnia jest obowiązana zamieścić wzór umowy na swojej stronie internetowej.

7. Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat

 

Jednocześnie w ustawie nowelizującej znalazł się art. 32, zgodnie z którym:

Do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne […] zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Ustawodawca wprowadził więc do ustawy 3-letni termin przedawnienia, który stosuje się również do umów zawartych wcześniej, przed wejściem w życie ustawy.

Ustawa w omawianym zakresie wchodzi w życie dnia 1 października 2014.

Foto CC BY SA 2.0 Sean MacEntee @ Flickr