REGULAMIN KONKURSU OFERT w postępowaniu upadłościowym ROL – INWEST - EKO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Grudziądzu, które toczy się przed Sądem Rejonowym V Wydziałem Gospodarczym w Toruniu, sygn. akt V GUp 106/17