REGULAMIN PRZETARGU na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Toruniu przy ul. Ks. Kujota 2A w postępowaniu upadłościowym Sławomira Furmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MIRES Sławomir Furman, które toczy się przed Sądem Rejonowym V Wydziałem Gospodarczym w Toruniu, sygn. akt V GUp 42/15

  § 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy sprzedaży w drodze przetargu składnika masy upadłości Sławomira Furmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MIRES Sławomir Furman.
 2. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Sławomira Furmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MIRES Sławomir Furman w upadłości likwidacyjnej – Janusz Iwanicki.
 3. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia przetargu i warunków przetargu, a także do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny do dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza. Przetarg może być również zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2 Przedmiot przetargu

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następującego składnika masy upadłości Sławomira Furmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MIRES Sławomir Furman w upadłości likwidacyjnej w Toruniu tj.:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Toruniu  przy ul. Ks. Kujota 2A, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „KOPERNIK” w Toruniu.

Budynek mieszkalny jest 5-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w tradycyjnej technologii murowanej w 1992 r.. Lokal mieszkalny usytuowany jest na III piętrze budynku. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.o., wentylacji grawitacyjnej, domofonową. Lokal mieszkalny jest również opomiarowany w zakresie zużycia wody i ogrzewania. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienki, WC oraz przedpokoju. Z lokalem mieszkalnym związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia w piwnicy. Lokal mieszkalny w wyniku przebudowy został połączony wewnętrznymi schodami konstrukcji drewnianej z lokalem mieszkalnym na IV piętrze  znajdującym się nad lokalem będącym przedmiotem niniejszego przetargu. Po dokonanych przebudowach powierzchnia użytkowa tego lokalu mieszkalnego wynosi 63,8 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TO1T/00075060/4.

Cena minimalna (wywoławcza) ww. przedmiotu sprzedaży wynosi 198 500 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) netto i zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, o ile podatek ten będzie należny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  § 3 Ograniczenia związane z nabyciem

W księdze wieczystej nr TO1T/00075060/4 prowadzonej dla ww. prawa prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych w dziale III brak jest jakichkolwiek wzmianek. Natomiast w dziale IV „Hipoteka” znajdują się dwie wzmianki dotyczące hipoteki umownej kaucyjnej (w wysokości 240 455,00 złotych) oraz hipoteki umownej (w wysokości 300 000,00 złotych), które będą podlegać wykreśleniu na podstawie aktu nabycia nieruchomości (umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego). Złożenie stosownych wniosków o wykreślenie oraz koszty z tym związane będą obciążać w całości nabywcę prawa.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Toruniu  przy ul. Ks. Kujota 2A nie jest obciążone jakimikolwiek prawami pozostającymi w mocy po jego sprzedaży przez syndyka.

Ww. lokal mieszkalny jest zajęty przez nabywcę z bezskutecznej wobec wierzycieli czynności prawnej, której bezskuteczność wynika z prawomocnego wyroku sądowego.

  § 4 Uczestnik przetargu

 Uczestnikiem przetargu może być każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełni zawarte w regulaminie warunki z wyłączeniem: syndyka oraz jego małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, osoby pozostającej z nim w stosunku przysposobienia lub małżonka takiej osoby, jak również osoby pozostającej z nim w faktycznym związku, prowadzącej z nim wspólnie gospodarstwo domowe.

§ 5 Składanie ofert

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, przesyłką kurierską albo osobiście do dnia 7 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16 . Dotyczy to również ofert nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską.
 2. Złożenie oferty powinno nastąpić w zapieczętowanej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem „oferta przetargowa MIRES – sygn. akt V GUp 42/15”.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zawierać Cenę netto Oferta niespełniająca tego warunku podlegać będzie odrzuceniu.
 4. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać:

a) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uczestnika przetargu oraz adresy do doręczeń,

b) proponowaną Cenę netto, nie niższą niż cena minimalna (wywoławcza).

c) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,

d) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów – w przypadku przedsiębiorców

e) uchwałę zezwalającą na nabycie przedmiotu przetargu podjętą przez upoważniony organ uczestnika przetargu, o ile uchwała taka jest wymagana przepisami prawa,

f) numery NIP i REGON, a w przypadku osób fizycznych również PESEL.5

5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie:

a) o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,

b) o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu         przetargu,

c) zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz kosztów związanych z przeniesieniem praw, jak również związanych z wykreśleniem zabezpieczeń,

d) że oferent nie należy do kręgu podmiotów wyłączonych z przetargu, o których mowa w § 4 niniejszego regulaminu.

6. Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za wpłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego syndyka kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 10 kwietnia 20187.

7. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być podpisane przez oferenta będącego osobą fizyczną lub osoby upoważnione do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną.

8. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.

9. Oferty nie spełniające wymogów określonych przepisami prawa i regulaminu oraz zawierające warunki lub zastrzeżenia nie dopuszczone postanowieniami regulaminu podlegają odrzuceniu przez syndyka.

 

§ 6 Przebieg przetargu

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 11.30, o czym syndyk obwieści w prasie o zasięgu lokalnym, najpóźniej na 14 dni przed datą przetargu.
 2. Do udziału w przetargu uprawnione są osoby, które złożyły ofertę – osobiście lub przez pełnomocników.
 3. Po otwarciu ofert syndyk podaje do wiadomości uczestnikom posiedzenia, które z ofert spełniają warunki określone w regulaminie i w przepisach prawa. Oferty, które tych warunków nie spełniają syndyk odrzuca.
 4. Na wniosek syndyka, celem dokładnego zapoznania się z ofertą, Sędzia Komisarz może zarządzić przerwę.
 5. Wyboru oferty dokonuje syndyk. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza.
 6. W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem zaoferowanej Ceny netto.
 7. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty, syndyk może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem zaoferowanej Ceny albo przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, przy czym o przeprowadzeniu aukcji decyduje Sędzia Komisarz.
 8. Za oferty równorzędne uznaje się oferty, w których różnica w zaoferowanej Cenie nie przekracza 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych) .
 9. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa Cena zaproponowana w przetargu. W trakcie aukcji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia. Postąpienie nie może być niższe niż 1000 złotych (jeden tysiąc złotych).
 10. Po ustaniu zgłaszania postąpień syndyk wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą Cenę i zamyka aukcję. Najwyższa oferta, złożona w toku aukcji, zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, rodzi skutki przewidziane dla wyboru i zatwierdzenia oferty w przetargu.
 11. W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia, tylko pozostał przy cenie wskazanej w ofercie, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem zaoferowanej ceny.
 12. Wszelkie zarzuty co do przebiegu przetargu winny być zgłaszane Sędziemu Komisarzowi na posiedzeniu, na którym odbywa się przetarg, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym toku postępowania.

 

   § 7 Wadium

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% Ceny minimalnej (wywoławczej), najpóźniej w dniu 7 czerwca 2018 r. (data uznania rachunku bankowego syndyka) na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka na rzecz upadłego w Banku Pekao S.A. 19 1240 1936 1111 0010 6606 1709.
 2. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego syndyka.
 3. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium jest nieoprocentowane.
 4. Organizator przetargu może pobraną sumę wadium zachować, jeżeli uczestnik przetargu, pomimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w dniu i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny przed dniem wskazanym przez syndyka jako dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 5. W przypadku zawarcia umowy, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.
 6. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane przez syndyka i zatwierdzone przez sędziego komisarza, wadium zostanie zwrócone na wskazane konto uczestnika przetargu w terminie 3 dni roboczych, od zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego komisarza. Za zwrot wadium uważa się złożenie dyspozycji przelewu bankowego przez syndyka.

 

   § 8 Sposób zapłaty ceny

 1. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana przez syndyka i zatwierdzona przez sędziego komisarza, zobowiązany jest uiścić, w drodze przelewu bankowego bezpośrednio z konta kupującego, cenę sprzedaży w całości przed dniem zawarcia umowy, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku bankowego syndyka kwotą stanowiącą cenę sprzedaży z uwzględnieniem zaliczenia na jej poczet wcześniej zapłaconej kwoty wadium. .
 2. Nabywca ponosi wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty związane z przeniesieniem praw, jak również związane z wykreśleniem wpisów i wzmianek w księdze wieczystej.
 3. Wybrany w drodze przetargu lub aukcji oferent jest zobowiązany, celem przygotowania umowy sprzedaży do dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym tych których wymaga notariusz, w zakreślonym przez syndyka terminie.
 4. Potrącenie wierzytelności przysługujących nabywcy w stosunku do upadłego

z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

§ 9 Zawarcie umowy

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie aktu notarialnego w dniu wyznaczonym przez syndyka, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego komisarza.

§ 10 Postanowienia końcowe

 Z oszacowaniem przedmiotu przetargu, regulaminem przetargu oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 657 57 43, 603 756 060), w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 16A od poniedziałku do piątku w godz. 9. 00 do 16.00. Regulamin przetargu jest również opublikowany na stronie www.lexima.com.pl w zakładce Upadłości i restrukturyzacje.

 1. Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą dokonać oględzin przedmiotu przetargu w terminie uzgodnionym telefonicznie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 

Toruń, dnia 16 lutego 2018 r.

REGULAMIN TRZECIEGO PRZETARGU w postępowaniu upadłościowym Sławomira Furmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MIRES Sławomir Furman, które toczy się przed Sądem Rejonowym V Wydziałem Gospodarczym w Toruniu, sygn. akt V GUp 42/15

  § 1 Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy sprzedaży w drodze przetargu składnika masy upadłości Sławomira Furmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MIRES Sławomir Furman.
 2. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Sławomira Furmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MIRES Sławomir Furman w upadłości likwidacyjnej – Janusz Iwanicki.
 3. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia przetargu i warunków przetargu, a także do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny do dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza. Przetarg może być również zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 

  § 2 Przedmiot przetargu

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następującego składnika masy upadłości Sławomira Furmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MIRES Sławomir Furman w upadłości likwidacyjnej w Toruniu tj.:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Toruniu  przy ul. Ks. Kujota 2A, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „KOPERNIK” w Toruniu.

Budynek mieszkalny jest 5-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w tradycyjnej technologii murowanej w 1992 r.. Lokal mieszkalny usytuowany jest na III piętrze budynku. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.o., wentylacji grawitacyjnej, domofonową. Lokal mieszkalny jest również opomiarowany w zakresie zużycia wody i ogrzewania. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienki, WC oraz przedpokoju. Z lokalem mieszkalnym związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia w piwnicy. Lokal mieszkalny w wyniku przebudowy został połączony wewnętrznymi schodami konstrukcji drewnianej z lokalem mieszkalnym na IV piętrze  znajdującym się nad lokalem będącym przedmiotem niniejszego przetargu. Po dokonanych przebudowach powierzchnia użytkowa tego lokalu mieszkalnego wynosi 63,8 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TO1T/00075060/4.

Cena minimalna (wywoławcza) ww. przedmiotu sprzedaży wynosi 198 500 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) netto i zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, o ile podatek ten będzie należny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  § 3 Ograniczenia związane z nabyciem

W księdze wieczystej nr TO1T/00075060/4 prowadzonej dla ww. prawa prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych w dziale III brak jest jakichkolwiek wzmianek. Natomiast w dziale IV „Hipoteka” znajdują się dwie wzmianki dotyczące hipoteki umownej kaucyjnej (w wysokości 240 455,00 złotych) oraz hipoteki umownej (w wysokości 300 000,00 złotych), które będą podlegać wykreśleniu na podstawie aktu nabycia nieruchomości (umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego). Złożenie stosownych wniosków o wykreślenie oraz koszty z tym związane będą obciążać w całości nabywcę prawa.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Toruniu  przy ul. Ks. Kujota 2A nie jest obciążone jakimikolwiek prawami pozostającymi w mocy po jego sprzedaży przez syndyka.

Ww. lokal mieszkalny jest zajęty przez nabywcę z bezskutecznej wobec wierzycieli czynności prawnej, której bezskuteczność wynika z prawomocnego wyroku sądowego.

  § 4 Uczestnik przetargu

 Uczestnikiem przetargu może być każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełni zawarte w regulaminie warunki z wyłączeniem: syndyka oraz jego małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, osoby pozostającej z nim w stosunku przysposobienia lub małżonka takiej osoby, jak również osoby pozostającej z nim w faktycznym związku, prowadzącej z nim wspólnie gospodarstwo domowe.

          § 5 Składanie ofert

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, przesyłką kurierską albo osobiście do dnia 7 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16 . Dotyczy to również ofert nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską.
 2. Złożenie oferty powinno nastąpić w zapieczętowanej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem „oferta przetargowa MIRES – sygn. akt V GUp 42/15”.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zawierać Cenę netto Oferta niespełniająca tego warunku podlegać będzie odrzuceniu.
 4. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać:

a) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uczestnika przetargu oraz adresy do doręczeń,

c) proponowaną Cenę netto, nie niższą niż cena minimalna (wywoławcza).

d) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,

e) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów – w przypadku przedsiębiorców

g) uchwałę zezwalającą na nabycie przedmiotu przetargu podjętą przez upoważniony organ uczestnika przetargu, o ile uchwała taka jest wymagana przepisami prawa,

h) numery NIP i REGON, a w przypadku osób fizycznych również PESEL.

5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie:

a) o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,

b) o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu         przetargu,

c) zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz kosztów związanych z przeniesieniem praw, jak również związanych z wykreśleniem zabezpieczeń,

d) że oferent nie należy do kręgu podmiotów wyłączonych z przetargu, o których mowa w § 4 niniejszego regulaminu.

6. Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za wpłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego syndyka kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2018.

7. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być podpisane przez oferenta będącego osobą fizyczną lub osoby upoważnione do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną.

8. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.

9. Oferty nie spełniające wymogów określonych przepisami prawa i regulaminu oraz zawierające warunki lub zastrzeżenia nie dopuszczone postanowieniami regulaminu podlegają odrzuceniu przez syndyka.

 

§ 6 Przebieg przetargu

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 11.30, o czym syndyk obwieści w prasie o zasięgu lokalnym, najpóźniej na 14 dni przed datą przetargu.
 2. Do udziału w przetargu uprawnione są osoby, które złożyły ofertę – osobiście lub przez pełnomocników.
 3. Po otwarciu ofert syndyk podaje do wiadomości uczestnikom posiedzenia, które z ofert spełniają warunki określone w regulaminie i w przepisach prawa. Oferty, które tych warunków nie spełniają syndyk odrzuca.
 4. Na wniosek syndyka, celem dokładnego zapoznania się z ofertą, Sędzia Komisarz może zarządzić przerwę.
 5. Wyboru oferty dokonuje syndyk. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza.
 6. W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem zaoferowanej Ceny netto.
 7. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty, syndyk może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem zaoferowanej Ceny albo przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, przy czym o przeprowadzeniu aukcji decyduje Sędzia Komisarz.
 8. Za oferty równorzędne uznaje się oferty, w których różnica w zaoferowanej Cenie nie przekracza 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych) .
 9. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa Cena zaproponowana w przetargu. W trakcie aukcji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia. Postąpienie nie może być niższe niż 1000 złotych (jeden tysiąc złotych).
 10. Po ustaniu zgłaszania postąpień syndyk wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą Cenę i zamyka aukcję. Najwyższa oferta, złożona w toku aukcji, zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, rodzi skutki przewidziane dla wyboru i zatwierdzenia oferty w przetargu.
 11. W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia, tylko pozostał przy cenie wskazanej w ofercie, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem zaoferowanej ceny.
 12. Wszelkie zarzuty co do przebiegu przetargu winny być zgłaszane Sędziemu Komisarzowi na posiedzeniu, na którym odbywa się przetarg, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym toku postępowania.

 

§ 7 Wadium

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% Ceny minimalnej (wywoławczej), najpóźniej w dniu 7 czerwca 2018 r. (data uznania rachunku bankowego syndyka) na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka na rzecz upadłego w Banku Pekao S.A. 19 1240 1936 1111 0010 6606 1709.
 2. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego syndyka.
 3. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium jest nieoprocentowane.
 4. Organizator przetargu może pobraną sumę wadium zachować, jeżeli uczestnik przetargu, pomimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w dniu i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny przed dniem wskazanym przez syndyka jako dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 5. W przypadku zawarcia umowy, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.
 6. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane przez syndyka i zatwierdzone przez sędziego komisarza, wadium zostanie zwrócone na wskazane konto uczestnika przetargu w terminie 3 dni roboczych, od zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego komisarza. Za zwrot wadium uważa się złożenie dyspozycji przelewu bankowego przez syndyka.

 

 § 8 Sposób zapłaty ceny

Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana przez syndyka i zatwierdzona przez sędziego komisarza, zobowiązany jest uiścić, w drodze przelewu bankowego bezpośrednio z konta kupującego, cenę sprzedaży w całości przed dniem zawarcia umowy, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku bankowego syndyka kwotą stanowiącą cenę sprzedaży z uwzględnieniem zaliczenia na jej poczet wcześniej zapłaconej kwoty wadium.

 1. Nabywca ponosi wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty związane z przeniesieniem praw, jak również związane z wykreśleniem wpisów i wzmianek w księdze wieczystej.
 2. Wybrany w drodze przetargu lub aukcji oferent jest zobowiązany, celem przygotowania umowy sprzedaży do dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym tych których wymaga notariusz, w zakreślonym przez syndyka terminie.
 3. Potrącenie wierzytelności przysługujących nabywcy w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

§ 9 Zawarcie umowy

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie aktu notarialnego w dniu wyznaczonym przez syndyka, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego komisarza.

§ 10 Postanowienia końcowe

Z oszacowaniem przedmiotu przetargu, regulaminem przetargu oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 657 57 43, 603 756 060), w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 16A od poniedziałku do piątku w godz. 9. 00 do 16.00. Regulamin przetargu jest również opublikowany na stronie www.lexima.com.pl w zakładce Upadłości i restrukturyzacje.

 1. Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą dokonać oględzin przedmiotu przetargu w terminie uzgodnionym telefonicznie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 

Toruń, dnia 16 lutego 2018 r.