Upadłość Jana Odziomka – osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

Sprzedaż ½ z wolnej ręki udziału we współwłasności nieruchomości położonej we wsi Smarków nr 89, gm. Stąporków, powiat konecki

Wybór oferty i zawarcie umowy sprzedaży:

  1. Syndyk wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę

  2. Cena zostanie zapłacona jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

  3. Zawarcie umowy sprzedaży powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty wyboru oferty i może zostać uzależnione od wcześniejszej wpłaty zadatku w wysokości 20% ceny sprzedaży.

  4. Nabywcą może być rolnik indywidualny lub podmioty wymienione w art.2a ust.3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a za zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa także inny podmiot wymieniony w art.2a ust.4 tej ustawy o ile spełnia warunki

  5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe, ze względu na treść art.37a ust.1 ustawy o lasach państwowych, z wyłączeniem tego prawa wobec będących nabywcami podmiotów wymienionych w art.37a ust.4 pkt 1 ustawy o lasach.

  6. Koszty transakcji, w tym opłaty notarialne i sądowe, ponosi w całości nabywca.

Opis nieruchomości:

Na nieruchomość składają się:

– działka gruntu nr 545 (tereny mieszkaniowe, las, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) o pow.1700m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 104,02 m2 i stodołą.

Budynek mieszkalny jest parterowy, ze strychem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, konstrukcji drewniano – murowanej, o pow. zabudowy 132 m2 i kubaturze 533 m3. Działka jest uzbrojona: przyłącze elektryczne, wodociągowe, kanalizacja lokalna.

Budynek stodoły jest drewniany.

– działka gruntu nr 50 (leśna) o pow.2300m2, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta (wąska i długa).

Nieruchomość nie posiada księgi wieczystej.